Предлагани Услуги

Предлагаме на нашите клиенти и партньори пълен пакет от услуги , необходими за бизнес присъствието им на фармацевтичния пазар в България:

Pharma and Medical Expertise

Real Life Solutions

 • Персонално консултиране – Коучинг

  Персонално консултиране – Коучинг

  При персоналното консултиране целта е да се активират собствените ресурси на мениджъра, разширяване на възможностите за въздействие, контрол и опериране в конкретната обстановка, в която той работи, и с оглед на неговите и на компанията цели.

  Повече
 • Изграждане на организационни структури и преструктуриране

  Изграждане на организационни структури и преструктуриране

  Организционната структура и процесите в компанията са от фундаментално значение за успеха й. Успешната организация на работа обвързва отделите, ефективната комуникация между тях и поведението на мениджърите и служителите, в резултат на което се повишава ефективността на компанията. Организационното консултиране…

  Повече
 • Управление и развитие на човешките ресурси

  Управление и развитие на човешките ресурси

  Организациите, както и техните служители, трябва да се променят непрекъснато, ако искат да работят ефективно и да са конкурентни, като преосмислят непрестанно своите цели в зависимост от пазарните условия. Подходите за това са също специфични за всяка компания или организация.…

  Повече
 • Ръководене на новаторски проекти

  Ръководене на новаторски проекти

  Главно в областа на медицината, доказали ефективността си в света. В това число развиване на стратегически партньорства с научни институти и новаторски фирми с цел откриване и внедряване на алтернативни методи на терапия. Една от основните цели е повишаване на…

  Повече
 • Продуктова политика

  Продуктова политика

  Продуктите на всяка компания се нуждаят от непрекъснато оптимизиране, модифициране и диференциране, за да отговарят на потребностите на различните целеви групи. Ние ще анализираме продуктовата гама на Вашата компания и ще дадем предложения, отчитащи ресурсите на компанията и възможностите за…

  Повече
 • Разработване на нови продукти

  Разработване на нови продукти

  Ние ще организираме целия процес от идеята за един нов продукт до въвеждането му на пазара. Ще съставим началото задание с определяне на: целевите групи; конкурентната среда; идеи за нови продукти; Ще изготвим планови калкулации на себестойността на новите продукти…

  Повече
 • Стратегии за дългосрочно обвързване на клиенти

  Стратегии за дългосрочно обвързване на клиенти

  Основата на нашата маркетинговата политика е ориентирана към клиента. За да се обвърже клиентът и да остане той верен на марката на компанията използват се подходящи механизми като и начинът, по който се поддържа контактът с клиента и добре организираният…

  Повече
 • Предварителен стратегически анализ

  Предварителен стратегически анализ

  Анализът на целевия пазар обхваща трите основни компонента: дефиниране на потенциала,силните и слаби страни на Вашата компания, по-специално по отношение на конкретния пазар; проучване на ситуацията на целевия пазар; проучване и анализ на основните конкуренти, техните позиции и пазарно поведение.…

  Повече
 • Кризисен мениджмънт

  Кризисен мениджмънт

  Цел на кризисния мениджмънт е да се елиминират причините за кризата и да се оптимизират работните процеси, както и да се разширят възможностите на бизнеса за генериране на печалби. Рентареп осигурява кризисен менидмънт в няколко основни етапа: Планиране за възможности…

  Повече