Използван Инструментариум

Запознайте се с част от инструментите, които използваме в процеса на работа:

Payroll Management – управление на ТРЗ

Комплексна услуга, позволяваща изнасяне на дейността по обработване и начисляване и/или изплащане на възнаграждения, социални пакети и респективно бонусните системи, при които те работят.

Outsourcing – Прехвърляне на дейности

Приложимо за почти всички организации, опериращи на пазара, имащи наложени ограничения върху размера на бюджета и изпитващи необходимост от допълнителен персонал – търговски представители, консултанти, специалисти и т.н.

Изцяло наша грижа е поемане и изпълнение на дейности, включително и административното управление на служителите.

Outstaffing – Прехвърляне на постоянен, съществуващ персонал

Този тип outsourcing представлява извеждане на съществуващ персонал във външна организация, при запазване статуса на трудовите правоотношения с предишния работодател.
По този начин се оптимизират всички процеси, свързани с администриране на персонала, като се редуцират:

  • взаимоотношенията с институциите, контролиращи прилагането на трудовото законодателство
  • усилията за организация на работните места
  • ежегодните актуализации на софтуер
  • обемът документи в архивите
  • “непроизводствените” позиции
  • разходите за консумативи

Staff Leasing – Лизинг на персонал

Дава възможност на организацията-клиент да наеме персонал, назначен на трудов договор във външна организация, явяваща се формален работодател, с работно място според потребностите на Клиента.
Приложим е както за всички български компании, реализиращи проекти с фиксиран срок, така и за чуждестранни компании, които нямат юридическа регистрация в страната, но присъстват на пазара с цел проучване на възможностите и перспективите за разкриване на бизнес. Приложим е и за целите на организации с ограничен персонал.

Temporary employment – Временно назначение

Временните назначения касаят извеждането на административните дейности, свързани с:

  • Промоции
  • Протичащи маркетингови активности
  • Изпълнение на краткосрочни проекти
  • Заместване на отсъстващи служители

Приложими са най-вече за целите на рекламни, маркетингови или проучвателни агенции.